جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبگینهء حلبی در لغت نامه دهخدا

آبگینهء حلبی

[نَ / نِ يِ حَ لَ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) ظاهراً آينه اي فلزي بوده است که در حلب ميساخته اند، چنانکه امروز هم حلبي به معني فلز تنک و براقي است که از آن سماور و جز آن سازند.

کلمات مشابه