جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبگینهء بیمار در لغت نامه دهخدا

آبگینهء بیمار

[نَ / نِ يِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) بيسيار. تفسره. قاروره. دليل.

کلمات مشابه