جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبگیرناک در لغت نامه دهخدا

آبگیرناک

(ص مرکب) زميني بسيار غدير و آبگير.

کلمات مشابه