جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب گوهر در لغت نامه دهخدا

آب گوهر

[بِ گَ / گُو هَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آب مرواريد. آب سپيد که در چشم پديد آيد.

کلمات مشابه