جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب گمه در لغت نامه دهخدا

آب گمه

[گُ مَ / مِ] (اِ مرکب) ماءالجمه. آبي است خاکستري رنگ و بدبوي و آن را از شکم نوعي ماهي گيرند که در بحر چين است، هر عضوي که بشکند مقدار دو مثقال از آن بخورند چنانکه بدندانها نرسد آن عضو شکسته را درست کند و در درياي هرموز نيز بهم مي رسد. (برهان).

کلمات مشابه