جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب گردنده در لغت نامه دهخدا

آب گردنده

[بِ گَ دَ دَ / دِ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) مجازاً، آسمان :
پيمبر بر آن ختلي ره نورد
برآورد از اين آب گردنده گرد.نظامي.

کلمات مشابه