جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب گردش در لغت نامه دهخدا

آب گردش

[گَ دِ] (ص مرکب)تندرفتار :
آب گردش مرکبي کز چابکي هنگام تک
نعل سخت او ز خاک نرم مي گردد غبار.
ازرقي.
|| (اِ مرکب) نوبت آب در اصطلاح برزگران.

کلمات مشابه