جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبگرد در لغت نامه دهخدا

آبگرد

[گِ] (اِ مرکب) گرداب :
مگرد گرد آبگرد هيبتش
که درکشد ترا بدم چو اژدها.ابوالفرج روني.

کلمات مشابه