جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب کاسنی در لغت نامه دهخدا

آب کاسنی

[بِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آبي که از کوفتن و فشردن برگ کاسني حاصل کنند مداوا را.

کلمات مشابه