جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبکاری در لغت نامه دهخدا

آبکاری

(ص نسبي) منسوب به آبکار. || (حامص مرکب) شغل و عمل آبکار. || (اِ مرکب) دکان آبکار.

کلمات مشابه