جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب قصیل در لغت نامه دهخدا

آب قصیل

[بِ قَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آبي که از کوفتن خويد جو به دست کنند و آشاميدن آن در مسلولين فربهي آرد و اين بيماري را عظيم نافع باشد.

کلمات مشابه