جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبفت در لغت نامه دهخدا

آبفت

[بَ] (اِ) جامهء ستبر و سفته و گنده. آبافت :
تن همان خاک گران سيه است ارچه
شاره وآبفت کني کرته و شلوارش.
ناصرخسرو.

کلمات مشابه