جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب غوره در لغت نامه دهخدا

آب غوره

[رَ / رِ] (اِ مرکب) عصاره اي که از غورهء انگور گيرند. امعاسين (کلمهء يوناني) :
غنيمت دان ز آب غوره بغرايي چو ميداني
که بيش از چند روزي غوره در بستان نمي ماند.
بسحاق اطعمه.

کلمات مشابه