جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب طلع در لغت نامه دهخدا

آب طلع

[بِ طَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) ظاهراً عرقي که از شکوفهء خرما گيرند و امروز آن را طلعانه گويند : و از وي [ از فارس ] آب گل و آب بنفشه و آب طلع خيزد. (حدودالعالم).

کلمات مشابه