جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب آهنگ در لغت نامه دهخدا

آب آهنگ

[هَ] (نف مرکب) آدمي يا ستوري که آب از چاه و جز آن برکشد. آبکش. آب آهنج :
کرده شيران حضرت تو مرا
سرزده همچو گاو آب آهنگ.سنائي.

کلمات مشابه