جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب شیرین در لغت نامه دهخدا

آب شیرین

[بِ] (اِخ) نام محلي کنار راه سيرجان و بندرعباس ميان زرتو و سرزه. || نام يکي از سه آبراههء رود طاب، و آن را آب خيرآباد هم مينامند.

کلمات مشابه