جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبشی در لغت نامه دهخدا

آبشی

(اِ مرکب) چاهي که در صحن سراي کَنند رفع حوائج کودکان و گرد آمدن فاضل آب را. چاهک.

کلمات مشابه