جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب شوره در لغت نامه دهخدا

آب شوره

[بِ رَ / رِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آبي که با شورهء قلمي خنک شده باشد.

کلمات مشابه