جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبشنگ در لغت نامه دهخدا

آبشنگ

[شَ] (اِ مرکب) آبزن.

کلمات مشابه