جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبشم در لغت نامه دهخدا

آبشم

[شَ] (اِ) خانهء کرم پيله. (شمس اللغات). در جاي ديگر اين لغت ديده نشد و نميدانم مراد از خانهء کرم، تلمبار است يا پيله و بادامه و فيلق. || نوعي ابريشم خشن. لاس.

کلمات مشابه