جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبشخوار در لغت نامه دهخدا

آبشخوار

[بِ خوا / خا] (اِ مرکب)آبشخور: التشريع؛ به آبشخوار آوردن. (زوزني).

کلمات مشابه