جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب آهن تافته در لغت نامه دهخدا

آب آهن تافته

[بِ هَ نِ تَ / تِ](ترکيب اضافي، اِ مرکب) ماءالحديد. (تحفه).

کلمات مشابه