جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبشتگاه در لغت نامه دهخدا

آبشتگاه

[بَ / بِ] (اِ مرکب) خلوتخانه. نهانجاي. جاي نهفتن. || آبخانه. مستراح.

کلمات مشابه