جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب آهن تاب در لغت نامه دهخدا

آب آهن تاب

[بِ هَ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آبي که آهن تفته در آن فروبرده باشند و در طب بکار است.

کلمات مشابه