جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب سکندر در لغت نامه دهخدا

آب سکندر

[بِ سِ کَ دَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آب زندگي.

کلمات مشابه