جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب سفید در لغت نامه دهخدا

آب سفید

[بِ سَ / سِ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) نام علتي در چشم. رجوع به آب مرواريد شود.

کلمات مشابه