جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب سردی در لغت نامه دهخدا

آب سردی

[بِ سَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آب که پس از بول از مجري برآيد. ودي. وذي. (زمخشري).

کلمات مشابه