جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب آهک در لغت نامه دهخدا

آب آهک

[بِ هَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آبي که در آن مقداري معلوم آهک ريزند و پس از رسوب آب را در معالجات بکار برند.

کلمات مشابه