جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب سرخ در لغت نامه دهخدا

آب سرخ

[بِ سُ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) شراب. خمر :
من و آب سرخ و سر سبز شاه
جهان گو فروشو به آبِ سياه.نظامي.

کلمات مشابه