جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبستن گردانیدن در لغت نامه دهخدا

آبستن گردانیدن

[بِ تَ گَ دَ] (مص مرکب) آبستن کردن.

کلمات مشابه