جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب آورده در لغت نامه دهخدا

آب آورده

[وَ دَ / دِ] (ن مف مرکب، اِ مرکب) آب آورد :
دوش ازبراي مطبخش هيزم ز مژگان برده ام
گفت از کجا آورده اي خاشاک آب آورده را.
؟
|| چشم آب آورده؛ چشمي که ببيماري آب مبتلي باشد.

کلمات مشابه