جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب سبز در لغت نامه دهخدا

آب سبز

[بِ سَ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) نام بيماريي در چشم، بسيار شايع که از فشار دروني چشم پديد آيد.

کلمات مشابه