جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب سار در لغت نامه دهخدا

آب سار

[بِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) در قزوين و قمشه و سميرم فارس نام چشمه هائي است که بزعم عوام افشاندن آب آن در مزارعي که ملخ بدانجا فرود آمده باشد سبب آمدن مرغ سار که ملخ را دفع و تباه مي کند، گردد، و آن را آب مرغان نيز گويند.

کلمات مشابه