جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبس در لغت نامه دهخدا

آبس

[بِ] (اِخ) در شرفنامه مسطور است که نام شهري است. (از فرهنگ شعوري). و ممکن است تصحيف ابسس (صورتي از افسس) باشد.(1) رجوع به افسس شود.
(1) - محتمل است اين کلمه مصحف افسس و با قلب فاء بباء، ابسس باشد و آن شهري است که امروز افز گويند، و دمشقي آن را ابسس مينويسد.

کلمات مشابه