جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبزرفت در لغت نامه دهخدا

آبزرفت

[زُ رُ] (ص مرکب، اِ مرکب)آبخست و آبگز از ميوه ها :
چون آب زرفت روي زشتش
چندين عفن و ترش چرا شد؟طرطري.

کلمات مشابه