جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب آمیخته در لغت نامه دهخدا

آب آمیخته

[بِ تَ / تِ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آب مضاف: و عقرب را آب آميخته و سخت رو. (التفهيم).

کلمات مشابه