جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب زرشک در لغت نامه دهخدا

آب زرشک

[بِ زِ رِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آبي که از تر نهادن و خيسانيدن زرشک حاصل کنند.

کلمات مشابه