جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب زرتاب در لغت نامه دهخدا

آب زرتاب

[بِ زَ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آبي که در آن زر تفته فروبرده سرد کنند و در طب بکار بوده است.

کلمات مشابه