جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب زال در لغت نامه دهخدا

آب زال

[بِ] (اِخ) نام يکي از آبراهه هاي کشگان رود که در نزديکي قلعهء قاسم بدان مي پيوندد.

کلمات مشابه