جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبروفت در لغت نامه دهخدا

آبروفت

(ن مف مرکب، اِ مرکب)آب رفت.

کلمات مشابه