جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبروخواهی در لغت نامه دهخدا

آبروخواهی

[بِ خوا / خا] (حامص مرکب) سيرت و صفت آبروخواه.

کلمات مشابه