جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبروخواه در لغت نامه دهخدا

آبروخواه

[بِ خوا / خا] (نف مرکب)شريف. آنکه از زوال اعتبار و شرف خويش هراسد.

کلمات مشابه