جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب رفت در لغت نامه دهخدا

آب رفت

[رُ] (ن مف مرکب، اِ مرکب)سنگي که در جريان آب بطول زمان ساييده و لغزان و مايل بگردي شده باشد. || ته نشين آب رودخانه ها. (فرهنگستان زمين شناسي).(1)
(1) - و مرادف آن، لاي، لرد، لرت، خره، پيخال و نظاير آن است. و براي معني اخير ماسه و فُرْش معمول است.

کلمات مشابه