جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبر در لغت نامه دهخدا

آبر

[بُ] (اِخ) قريه اي از سيستان، و ابوالحسن محمد بن حسين بن ابراهيم بن عاصم آبري از ائمهء حديث بدانجا منسوب است. (معجم البلدان).

کلمات مشابه