جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدیز در لغت نامه دهخدا

آبدیز

(اِخ) آب دزفول. يکي از روافد رود کارون و آن مهمترين آبراههء کارونست. اين رود از مغرب بروجرد سرچشمه ميگيرد، مرکب از دو شعبهء متمايز و دور از يکديگر شمالي و جنوبي. آبهاي ناحيهء بروجرد و علي آباد بشعبهء شمالي ريزد. شعبهء جنوبي از جاپلق و گلپايگان خيزد و از دامنهء قليان کوه گذرد و در خاک بختياري بشعبهء شمالي اتصال يافته و در بند قير به رود کارون پيوندد. محل اتصال دو شعبهء جنوبي و شمالي را بحرين يا ميان دوآب نامند.

کلمات مشابه