جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آآ در لغت نامه دهخدا

آآ

(اِخ) (کلمهء آلماني به معني آب) نام عدهء بسياري از رودخانه هاي ممالک سلت و آلمان. || نام رودخانهء ساحلي فرانسه (درياي شمال) که کشت و زرع سنتومر بدوست. طول آن 80 هزار گز.

کلمات مشابه