جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب دوغ در لغت نامه دهخدا

آب دوغ

(اِ مرکب) ماستي با آب بسيار، گشاده کرده :
کسي را کو تو بيني درد سرفه
بفرمايش تو آب دوغ و خرفه.طيان.
- امثال: بخيه به آب دوغ زدن؛ رنجي بيفائده بردن.

کلمات مشابه