جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدنگ در لغت نامه دهخدا

آبدنگ

[دَ] (اِ مرکب) دنگي که بقوت آب حرکت کند و بدان شلتوک برنج کوبند و از نيشکر آب گيرند.

کلمات مشابه