جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب در خصیه در لغت نامه دهخدا

آب در خصیه

[دَ خُ يَ / يِ] (اِ مرکب)(1)اُدره. قيل الماء. قيله.
.
(فرانسوي)
(1) - Hydrocele

کلمات مشابه