جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدانی در لغت نامه دهخدا

آبدانی

[بَ] (حامص مرکب، اِ مرکب)مخفف آباداني:
شاني ز آبداني عالم کناره کرد
چندانکه در جهان خرابش نديد کس.شاني.

کلمات مشابه